Polityka Prywatności

KLAUZULA RODO

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) [„RODO”], które weszło w życie 25 maja 2018 r. przekazujmy następujące informacje:

1. Kto jest administratorem danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania jest ERTEOS Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Jana Kochanowskiego 23, 33-100 Tarnów wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000929236 posiadającą NIP  873 328 21 97 („ADO”).
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres „ADO”, kontakt: kontakt@erteos.pl, tel. 696 969 966

2. Jakie dane osobowe Pani/Pana będziemy przetwarzać.

Dane personalne: Imię, nazwisko, dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, wizerunek (twarz, sylwetka, nagrania z wizerunkiem osoby)

3. W jakim celu są przetwarzane Państwa dane i na jakiej podstawie.

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1) zawarcia i realizacji umów dotyczących: montażu, serwisu i konserwacji systemów monitoringu wizyjnego (VSS), systemów alarmowych (SSWiN) oraz systemów kontroli dostępu (KD), których jest Pani/Pan stroną[art. 6 ust.1 lit. b) RODO];

2) realizacji obowiązków prawnych nałożonych na administratora w szczególności wynikających z przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2018.2142 t.j. z dnia 2018.11.14); ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018.395 t.j. z dnia 2018.02.20) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2018.800 t.j. z dnia 2018.04.27) [art. 6 ust.1 lit. c) RODO];

3) ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą
z Panią/Panem umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego ww. roszczeń oraz obrona przed tymi roszczeniami[art. 6 ust.1 lit. f) RODO];

4) marketingowym tj. oferowania produktów i usług świadczonych przez administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest oferowanie klientom administratora informacji o produktach i usługach świadczonych przez administratora [art. 6 ust.1 lit. f) RODO];

W zakresie w jakim wyrażona została przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dane te przetwarzane będą w sposób i zakresie określonym w przedmiotowej zgodzie.

4. Czy mogą Państwo odmówić podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych wymaganych w związku z zawieraną z Panią/Panem umową jest konieczne do zawarcia umowy oraz wykonywania czynności wynikających z umowy – bez podania przez Panią/Pana danych osobowych realizacja umowy nie będzie możliwa.

5. Czy Państwa dane osobowe będą udostępniane przez administratora innym podmiotom.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

1) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu i na podstawie zwartych z nami umów np.:  podmiotom zgłaszających wniosek o zabezpieczenie albo udostępnienie nagrań na poczet przyszłego postępowania, firmom informatycznym obsługującym nasze systemy; podwykonawcom świadczącym usługi na naszą rzecz; podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług i produktów; podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi rachunkowe, rozpatrywania reklamacji, fakturowania i rozliczania umów, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi analityczne, audytowe, doradcze, prawne lub podatkowe;

2) firmom pocztowym i kurierskim – w związku z przekazywaniem korespondencji; firmom prowadzącym działalność płatniczą – w związku z dokonywanymi płatnościami;

6. Jak długo będą przetwarzane Państwa dane osobowe.

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu, w jakim dane te są przetwarzane. Dane osobowe będą przechowywane przez

1) okres wynikający z przepisów prawa nakazujących przechowywanie danych przez określony czas;

2) okres niezbędny do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy;

3) do momentu przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku z zawartą z Panią/Panem umową;

7. Jakie prawa Państwu przysługują.

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania.

W określonym w RODO zakresie przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także ich przenoszenia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. W jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza teren RP.